Genç Kadın...
Kadin / 15 Temmuz 2010 Perşembe Saat 07:24
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Komelên Cîwan, gençlik hareketi içinde örgütlenen genç kadın, Kadın Kurtuluş İdeolojisi ekseninde genç kadının örgüt, mücadele bilinci ve gücünü geliştirmek

Komelên Cîwan, gençlik hareketi içinde örgütlenen genç kadın, Kadın Kurtuluş İdeolojisi ekseninde genç kadının örgüt, mücadele bilinci ve gücünü geliştirmek ve yaşamın tüm alanlarında, toplumun ölen hücrelerinin yenilenmesi olan gençliğin dinamizmiyle kadının duygusal zekâsını buluşturarak toplumsal dönüşümde aktif rol oynamasında birinci dereceden sorumlu olan KJB bileşenidir.
Genç kadının klasik toplum ve sistem karşısında maruz kaldığı sosyal, kültürel, ekonomik baskılara ve gençliğin değişim gücüne kullanımcı yaklaşan jerontokrasiye karşı mücadele etmeyi esas alan genç kadın örgütlülüğü Apo’cu gençlik hareketinin temel bir ayağını oluşturduğunu belirten Komelên Cîwan koodinasyon üyesi Şîmal Ülkem Güneş şöyle devam etti. Güneş “genç kadın örgütlenmesi emekçi, öğrenci, işsiz vb toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında bulunan genç kadının mevcut erkek egemenlikli sistemin baskı ve sömürüsüne karşı kendi öz bilincine ve üretimine dayalı örgütlenmektedir. Alternatif özgür yaşamı yakalama gücüne kavuştuğu bir gelişim düzeyi için genç kadının örgütlülüğü gençlik hareketi içinde temel bir ihtiyaç olarak açığa çıkmıştır” dedi.
Güneş, gençlik toplumsallaşmasının, genç kadın kimliği ile özgün bir kimlik etrafında örülmesi ve bunun bir örgütlülüğe kavuşturulması yaşamın her alanında genç kadınların yaşadığı sorunlarının çözülmesi anlamına geldiğini belirterek “bu daha çok özgürlük, daha çok eşitlik demektir. Apocu gençlik hareketi genç kadın hareketinin özgür ve demokratik gelişimini amaçlayan onun tüm örgütsel karar alma süreçlerine ve organlarına aktif katılımını esas alan bir özelliğe sahiptir. Apocu gençlik hareketi içerisinde özgün örgütlenmiş genç kadın çalışması Kadın Kurtuluş İdeolojisi yaşamsallaşmasının teminatı olacaktır. Bu açıdan gençlik hareketine genç kadının iradi bir güç olarak katılımı ideolojik bir çizgi esası olmaktadır. Demokratik çizginin temel bir ölçüsü genç kadının örgütlenme ve katılım düzeyi olacaktır. Bu yönüyle her tür cinsiyetçiliğe ve eşitsizliğe karşı mücadele etmeyi kendisine temel alan gençlik hareketimiz Kadın Kurtuluş İdeolojisi’nin gençlik içerisinde gelişmesi ve pratikleşmesinin mücadelesini verecektir” diye ekledi.
Gençliğin ideolojik kimlik kazanmasında ve buna paralel toplumsallaşmasında öncelikli bir role sahip olan genç kadın aynı zamanda gençlik konfederalizminde özgür kadın kimliğinin ve geliştirilmesinden sorumludur. Gençlik hareketi erkek egemenlikli zihniyetten kaynağını alan her türlü yaklaşıma karşı en güçlü mücadelenin verileceği zemindir. Bu konuda ise Güneş “Bu mücadelede başarılı olmak öncelikle genç kadının örgütlenmesinin düzeyi ile ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bütün çalışma alanlarında etkin olan bir genç kadın örgütlülüğüne ihtiyaç vardır. Genç kadının her alanda yani örgüt, eylem, eğitim vb alanlarda kendi özgün zeminlerini yaratması iradeleşmede önemli bir role sahiptir. Kendi özgün örgütünü yaratan ve iradesini açığa çıkaran genç kadın hareketi gençlik hareketinin de rengini belirleyecektir” dedi.

Genç kadın örgütlenmesi KKİ en hızlı pratikleşme zemini
Genç kadın örgütlenmesi aynı zamanda özgür kadın hareketiyle gençlik hareketinin en güçlü buluşma zeminidir. Koma Jinen Bılınd’ın (KJB) bir bileşeni olan genç kadın, gençlik hareketinde olduğu kadar Kadın Hareketi içinde de önemli bir role sahiptir. Genç kadın kimliğiyle, kadın eksenli toplumsal demokrasinin geliştirilmesi temelinde kadının konfederal örgütlülüğü olarak ideolojik, toplumsal, siyasal ve meşru savunma alanında mücadelenin ve örgütlenmelerinin geliştirilmesinde aktif bir konumadır. Her genç kadın özgür kadın hareketinin de bir üyesidir ve mücadele ilkelerini bu temelde belirlemektedir. Kadın Kurtuluş İdeolojisinin en hızlı pratikleşme zemini olarak gençlik düşünüldüğünde genç kadının bunda oynayacağı rol belirleyicidir.
Güneş, kendi örgütlülüğünü yaratan genç kadın, cinsiyetçi zihniyet ve yapılanmalarla mücadele ederek, ataerkil devletçi toplum sistemini aşmada, kadın kurtuluş ideolojisi temelinde kadının yaşamın her alanındaki özgür kimliğini geliştirilmesinden sorumlu olduğunu belirterek şöyle devam etti. Güneş “Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde, kadının konfederal sistemini geliştirmek ve demokratik konfederalizmi kadın öncülüğünde inşa etme göreviyle de karşı karşıya olma bilinciyle her alanda mücadele vermeyi esas almaktadır” dedi.
Demokratik konfederalizm önderi Abdullah Öcalan’ın “BİR HALKI SAVUNMAK” adlı eserinde kadın ve gençlik hareketlerini demokratik konfederalizmin öncü güçleri olarak tanımladığına değinen Güneş “Öncülüğü tanımlarken ne klasik toplum üstü öncülüğü ne de öncüsüz kendiliğindenciliği kabul ettiğini ortaya koydu. Toplumu kendi değerleriyle yaratma amaçlı toplumsal öncülüğün tarihsel arka planını ortaya koyarak bu öncülüğü ne güncel ne de taktik ele aldı. İki hareketi toplumu yeniden kurma yolunda temel iki stratejik güç olarak tanımlamıştır” diye ekledi.
Toplumsallaşma, gücünü kadın eksenli yaşamdan alarak geldiğini ifade eden Güneş, erkek egemenlikli zihniyet bu sürecin sonuçlarını gördükten sonra uygulamalarıyla bu toplumsal üretimi ele geçirmek üzerinden devletçi ve iktidarcı yapılarının gelişimini sağladığını, bu devletçi yapı, doğal toplum değerleriyle çatışırken ele geçireceği en önemli değer tabi ki toplumsallık olduğunu belirtti. Güneş “bu tarih ve toplumdaki temel çelişkinin iktidar-toplum çelişkisi olduğunu göstermiştir. Ve bundan en çok etkilenen kesimler bu toplumsallığı yaratan güçler olan kadınlar ve gençler olmuştur. 20. yüzyıl ile beraber çok sert bir bio-iktidar dönemi başlamış ve bu yüzyılın sonuna doğru güçlendirilerek tüm topluma ve bireylerine yaydırılarak sürdürülmüştür. Yani şu anda iktidarın denenmeyen biçimi hemen hemen kalmamış gibidir. Toplumun iktidara tabi tutulmayan organları kalmamıştır. Duygusu ve düşüncesi iktidardan geçmemiş birey ve toplum bırakılmamıştır. Gelinen aşama toplumun var olmasını tehlike altına koymuştur. Bio-iktidarla şu anda insanın duygu ve düşünceleri en ince ayrıntılarına kadar merkezi üretim sistemine uyumlu hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bir toplumsallaşma bastırılıp yerine yeni bir toplumsallaşma geçmiştir. Zaten devletin kendi başına bir gücü yoktur. Toplumsallaşmanın ele geçirilmesini kamufle etmek için felsefe, din, doğa, bilimler ve bunların kurumlaşmalarının hepsi kullanılmaktadır. Kamu güvenliğini, eğitimi, politikayı, sağlığı, sosyal alanı, basın yayını vb. her alanı örgütlemektedir. Devletçi yapıların bu sistemi bu haliyle toplum nezdinde kabul edilip, sorgulanamaz bir hale getirilmiştir. Bu toplumda yaşamın her an’ı tahakküm altındadır. Bununla en çok yüz yüze kalan ve yaşamını kendi öz değerleriyle yaşamaktan uzaklaştırılan kesimler ise kadınlar ve gençlerdir” dedi.

Öcalan ideolojisi anlaşılmalı
Güneş, demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasının anlaşılması gerektiğine vurgu yaparak şöyle devam etti. Güneş “Kadın ve Gençlik hareketleri olarak Önderlik ideolojisini bilmek, derinleşmek ve uygulamak olmazsa olmaz kabilindedir. Bu şekilde yaşama ve tarihe bakmak onun doğru öncülüğünü de doğuracaktır. Kendisinde komple bir ideoloji yaratma, doğaya yaklaşım, hiyerarşiyi reddetme, toplum organizasyonuna doğru katılma, toplumsal cinsiyetçiliği doğru çözümleme ve meşru savunma çizgisini kendinde içselleştirme kadar bütün bunları kendisinde bir gelişme yaratmaya dayalı yaklaşım her iki hareketin öncülüğünde gelişecektir” dedi.
Demokratik konfederalizm içinde öncü örgütlenmeler olarak konfederal yapılarını oluşturan kadın ve gençlik hareketleri geçen süreçte bu misyona denk bir pratiğin sahibi olamadığını belirten Güneş “Demokratik komünalizmde İktidar, yetki ve bunun alt zemini olarak şiddet dışlandığı için sosyalist, demokratik, ekolojik, toplumsal cinsiyet, özgürlükçü davranış kalıplarıyla öncülük yapma öne geçmiştir. Bunun özü toplumdaki en küçük topluluğun bile örgütlendirilmesi, kendi demokrasilerini kurması, bunun dilini eylemleriyle yaratması, kendine veya değerlerine gelecek saldırılar karşısında öz savunmasını gerçekleştirerek topluma öncülük yapmaktır. Fakat geçen süreçte bunlara cevap olunamamış daha çok pasif, edilgen ve vasat bir duruşun sahibi olunmuştur. Birbirinden kopuk, gündemleri farklı ve mevcut enerjileri ortaklaştırmayan güçler olarak hareket etmek zaman ve enerji kaybına neden olacaktır ki geçen süreç bunu bize göstermiştir. Muhakkak her iki hareket açısından da özgünlüklerde, farklılıklarda söz konusudur. Demokratik Ekolojik cinsiyet özgürlükçü paradigmaya dayanan yeni yaşam sistemimiz doğal topluma dayanmaktadır ki, buda kadının öncülüğünde gelişen bir süreçtir ve onun gerçekliğini özünde yaşayan kadındır. Doğal olarak mücadelesini yürütecek olanda en başta yine kadının kendisi olacaktır. Dolayısıyla Apocu hareketin ideolojik çizgisi kadın eksenli bir ideolojidir. Onun özünde var olan özellikleri yeniden yaratmayı ve bunun mücadele gücü olarakta kadının öz gücünü yaratması belirleyici bir konumdadır” diye ekledi.
Tahrip edilen demokratik komünal değerlerin yeniden kadın öncülüğüyle ve ilk olarak kadının kendisinde yaratılması toplum gerçeğine de uygun düştüğünü ifade eden Güneş “bu ideolojik yaklaşım aynı zamanda insanlığın tarih boyunca özlemini duyduğu yaşam ütopyalarının kaynağını doğru belirlemesidir. İşte kadın kurtuluş ideolojisi üzerinden gelişen Özgür Kadın Hareketi böylesi bir yaşamı yaratmanın öncü gücü olmanın iddiasındadır. Yeni bir toplumsallaşmayı kurmayı ön gören kadın kurtuluş ideolojisinin benimseneceği ve yaşam şansı bulacağı toplumsal kesim ise gençlik olacaktır. Bu anlamda gençlik kadın kurtuluş ideolojisinin en hızlı yaşam bulacağı zemindir. Yine kadın hareketi açısından ciddi bir tecrübe ve deneyim söz konusudur. Yeni dönemde kendi özgünlükleri olan bir gençlik hareketi geliştirilirken kadın hareketinden yararlanmak ve mücadelede ortaklaşmayı yaratmak önemli bir gücü açığa çıkaracaktır. Daha fazla eşit, daha fazla demokratik, daha fazla cinsiyet özgürlükçü yaşamak isteyen herkes demokratik konfederalizm de birleşebilir. Kadın ve gençlik hareketleri gelişmeden demokratik komünalizmin gelişmeyeceği bilinmelidir. Bunun için kadın ve gençlik hareketlerinin oturduğu her yerde Koma Cıvaken Kürdistan’da oturacaktır. Ortak yöne akan bir emek ve enerji ortaya çıktığı sürece her alanda yürütülen mücadele başarı sağlayacaktır” dedi.
Gençlik hareketi Komalên Ciwan her alanında özgür kadın hareketiyle ortaklaşmayı, ortak zeminlerde buluşmayı esas almaktadır. Aynı zamanda yaşamın her alanında kadın kurtuluş ideolojisinin ölçülerinin, kadın özgürlük çizgisini esas alan bir örgütlülüğü amaçlamaktadır. Bu temelde Gençlik hareketi toplumun yeniden kurulmasında kadın özgürlük hareketiyle birlikte mücadelenin temel öncü gücü olma iddiasını önümüzdeki dönemde daha güçlü koymaktadır.- pajk-online.com

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi
www.navendalekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info


TAGS(ETIKETLER):  

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.