Rezervuar Köpekleri
Makaleler / 01 Ocak 2018 Pazartesi Saat 14:25
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Film eleştirisi yapmayacağız. Film tanıtımı da ... Sadece bu kadar gürültüyü çıkaranların tür olarak köpekle akraba olmalarından yola çıktık


Davranış tarzlarından ilhamla onlara operasyonel köpekler  (ok) demek istedik . Ancak Tarantino nun kült filminde kullandığı  ismin , daha dikkat çekeceği ve anlatımdaki olası  zaaflarımızın doğuracağı boşluğu kapatabileceğini hesap ederek , açıkçası birazda derin anlam yükleyerek başlık olarak  rezervuar köpeklerini kullanmayı uygun gördük .          

Köpek nedir  ? Vikipedi ´ ye göre : ´´ Köpek (Canis lupus familiaris); köpekgiller (Canidae) familyasına mensup, görünüş ve büyüklükleri farklı 400'den fazla ırkı olan, etçil, memeli bir hayvan. Boz kurdun (C. lupus) alt türlerinden biri olan köpek, tilki ve çakallarla da akrabadır. Kedilerle birlikte dünyanın en geniş coğrafyaya yayılan ve en çok beslenen iki evcil hayvanından biridir. 2001 yılı tahminlerine göre dünyada 400 milyondan fazla köpek vardır.´´          

Roma ´ nın kuruluş destanında kurt , romus ve romulus kardeşleri koruyup besleyen iken Türk destanlarında ise kah yol gösterici kah ana kah da baba dır. Çinliler kurtları ,beslenmek için evcilleştirip yerdiler , belki de evcil köpek diye varlıklarını sürdüren türlerin varlıklarını sürdürmelerinde çinliler başat rol oynadılar .  Kürtlerde ise kurt haindir bebext tir . Bizde türün diğer üyeleri olan çakal , tilki ve köpek ile ilgili tüm özellikler kurtta birleştirilmiştir. Avrupa da doğup dünyaya yayılan kurtadam söylenceleri tahminen doğudan gelen mütecaviz hunlar ve ardılları Osmanlı akıncılarının etkisiyle oluşmuş vahşet ifadeleridir. Günümüzde ve yakın geçmişte tanık olduğumuz kendilerini bozkurt olarak tanımlayan sürülerin davranışlarında maalesef erdemi üstün tutan kiniklerin  (köpeksilerin ) davranış biçimlerine değil çakal , tilki ve  kuduz  köpeklerin davranış biçimlerine rastlamaktayız (kurban olsunlar diyojene ). Özyönetim direnişleri sürecinde direnişçilerin üzerine av köpekleri gibi saldıran aç köpekler türlerinin tüm özelliklerini sergilemede geri durmadılar. 

Bilinen bir işkenceyle öldürme  yöntemi olarak aç bırakılan köpekler esirlerin üzerine salınır ve esir canlı canlı parçalanarak yem  edilir. Ya da nefret edilen ölü düşman cenazesi aç köpeklere yedirilir . Aç kurtların ve köpeklerin , kendi türü dahil , kime ait olursa olsun bulduğu leşleri yiyerek ayakta kaldığı bilinir . Yine çakallar zayıf olan ne varsa saldırır , leşle beslenir çoğunlukla da aslan gibi güçlü hayvanların artıklarıyla beslenir. Tilki ise kurnazlığın , dalaverenin yardakçılığın sembolüdür. O  da leşçidir . Güçlünün gölgesi , gönüllü kölesi ve ateşleyicisidir.           

Gelelim yakın dönem kurt , köpek , çakal ve tilkilerimize . Bilimsel olarak türlerin hepsi birden köpekgiller olarak adlandırıldığı ve biz de yazımızın başında anlatacaklarımızın hepsine birden operasyonel köpekler (ok) dediğimiz için köpeklerimize... Sakın bir nefret ifadesi olarak bu kelimeyi kullandığımız , ya da hayvan sevgisinden yoksun olduğumuz düşünülmesin hayvan adlarının kişi veya grup davranışlarının betimlemesinde kullanılması gayet normaldir. ayrıca önemle belirtmeliyiz ki yakın çevremizdeki çoğu grup veya birey gönüllü olarak bu tür benzetmeleri kendileri için yapar.            

Kendisine  kıtmir diyerek kendisini nasıl anlamamız gerektiğini ifade eden devlet büyüğü fethullah gülen ile başlayalım . Kıtmir ,eshab-ı keyfin köpeğinin adıdır. Cennetle müjdelenmiş inanmışların sadık dostudur kendiside cennetliktir . Öne çıkan vasfı sadakatidir .  Tevazu ifadesi olarak kullandığı köpek ismi Türklük katında bozkurtluğuna halel getirmemiştir. Nede olsa yücelik devlete aittir , adanmışlar kapısında ancak kıtmir olurlar. Bozkurtların bilge kralı cennetlik kıtmir , pençelerini ortaya çıkartma gayretinde olmaz o uluduğunda kurt sürüsü parçalar.            

Mustafa Kemal hakkında sağlığında yazılan biyografik  kitabın adı bozkurt (grey wolf ) tur.(yazarı h.c. armstrong 1932) . Mustafa Kemal ve üyesi olduğu teşkilat-ı mahsusanın tüm bireyleri bozkurt sıfatını bir onur nişanı olarak taşırlar. Esasında bir fedai örgütlenmesi olan bu teşkilata bir tür kurt sürüsü gözüyle bakabiliriz. Bu sürü afganistan dan libyaya geniş bir coğrafyada sayısız katliamın failidir. Başyapıtı ermeni soykırımıdır . Kontr gerilla tarzı birliklerle oldukça geniş bir coğrafyada oyun bozucu olarak çabalamıştır. Kadrolaşması çoğunlukla asker kökenli olmakla birlikte nitelikli denilebilecek aydın ve meslek erbabı içerisinde , entellektüel ve dini camiada örgütlüdür . Gayri nizami harp tekniklerinin müstesna örneklerini veren , alman ve fransız ekollerinin tesirindeki bu örgüt ingiliz hegemonyasına karşı hegemonya oluşturma hevesiyle çıktığı yolda bükemediği elin hizmetine girerek iktidar olma tutkusunu devam ettirmiştir . İttihat ve terakki liderleri ,üç paşaların savaş sonunda alman denizaltısıyla

kaçmaları kuruluşundan itibaren almancı kanadın baskınlığına delalet eder. Sürgünde bile bu gün de moda olduğu üzere antiemperyalizm adı altında emperyalist ideallerden vazgeçmeyip birilerine yaslanarak (kullanmaya çalışarak ,istismar ederek tıpkı şimdiki torunları gibi )  güç olmaya çalışmaları ve anadoludaki kuruluş çalışmalarına yön verme gayretleri ibretliktir.  Kurucu ideoloji olarak islamik soslu pantürkizmi benimseyen vahşet ve dehşet örgütü kurtadam sürüsünün öncüleri genel olarak bilinmekle birlikte adı gizli tutulan bir kurucusu da vardır.  Örgütün son başkanı olan Hüsamettin (Ertürk)  Teşkilât-ı Mahsusa'nın kuruluş amacını şöyle tanımlar:

Sayıları otuz bini geçen bu sürüde bilinen başlıca isimler şunlardır  : ´´Yüzbaşı Yakup Cemil  , Emir Abdulkadir el-cezayir’in oğlu Meclis-i Mebusan İkinci başkanı Emir Ali Paşa , Osmanlı Meclis-i Mebusan üyesi Abdulkadir Gannavi , Dr.Abdurrahman Bey , Yüzbaşı Ali Müstakbel , “

"Bu teşkilatın gayesi, bir taraftan bütün İslamları bir bayrak altında toplamak, bu suretle Panislamizme vasıl olmaktır. Diğer taraftan da Türk ırkını siyasi bir birlik içinde bulundurmak, bu bakımdan da Pantürkizmi hakikat sahasına sokmaktır. Enver Paşa'nın bir yandan Emiri Efendi'nin İttihat ve Terakki programındaki panislamizmin den, diğer taraftan da Ziya Gökalp'in pantürkizminde n ilham aldığı muhakkaktır." [ 4] „

İstiklal Mahkemesi Başkanı ve Cumhuriyet Dönemi Nafia Nazırı Miralay Ali Çetinkaya (kel ali ), Başbakan Binbaşı Ali Fethi Okyar , İşkodralı Ali Rıza , Teğmen İskeçeli Arif , Teğmen Atıf Kamçıl ,  Binbaşı Mısırlı Aziz Ali , Padişahın saray görevlilerinden Besim Ağa ,  Gazzeli Cemal Bey , Mustafa Kemal’in yaverlerinden Cevat Abbas ,  Yüzbaşı Hacı Emin ,  Geleceğin Harbiye Nazırı Enver Paşa  , Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Kıllıgil  , Enver Paşa’nın kayınbiraderi Yarbay Nazım  , Enver Paşa’nın amcası Kurmay Binbaşı Halil Kut  , Enver Paşa’nın yaveri İzmitli Mümtaz , Trablus Mebusu Ferhat Bey ,  Sapancalı Hakkı  , Türk Hava Kurumu başkanı Binbaşı Fuat Bulca  , Deli Fuat Paşa’nın oğlu Teğmen İslam  , Deli Fuat Paşa’nın oğlu Şehit Reşit ,  Topçu Yüzbaşı İsmail Hakkı  , Jandarma Yüzbaşı Kadri,  Kuşçubaşı Eşref  , Miralay Neşet  , Ünlü Hatip Ömer Naci  , Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam  , Şeyh Salih  eş-Şerif etTunusi  , Trablusgarplı Süleyman el-Baruni , Askeri Temyiz Mahkemesi Başkanı Bingazili Yusuf Şetvan , Halepli Ethem Paşa ,  Şeyh Abdulaziz Savaş , Yarbay Çorumlu Aziz , Teşkilat-ı Mahsusa Siyasi Büro Müdürü Dr. Bahaeddin Şakir , Teşkilat-ı Mahsusa Siyasi Büro Müdürü Mithat Şükrü Bleda  , Dördüncü ordu müftüsü Esat Şukayr  , Ohrili Eyüp Sabri  , Ünlü komitacı Fuat Balkan ,  Süvari binbaşı Eyüplü Hüsamettin Ertürk  , Manastırlı Hüsrev Sami Kızıldoğan ,  Topçu Yüzbaşı İhsan  ,Türkistan’daki Teşkilat-ı Mahsusa harekatının idarecilerinden Kuşçubaşı Selim Sami , Kolağası Trabzonlu Rıza,  Balkan Savaşı’nda Teşkilat-ı Mahsusa üyelerinden İsmail Canpolat ,TBMM üyesi Edremitli Necati Bey ,Yüzbaşı Kırkkiliseli (Kırklarelili) Ali Rıza ,Yüzbaşı Üsküdarlı Muhtar, İstiklal Savaşı paşalarından Dağıstanlı Nuri ,Çerkez Ethem’in kardeşi Tevfik ,Eğinli Hasan Rıza ,Meclis-i Mebusan Bursa Mebusu Talip Bey ,TBMM üyesi Yüzbaşı Giritli Ruşeni ,Fas’ta Ticani Hücresi Reisi Hoca Abbas ,Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba’nın babası Şerif Burgiba, Arabistan’ın ünlü şeyhlerinden İbnü’r-Reşit ,İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy ,Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mareşal Mustafa Kemal ´´             

Yukarda alıntıladığımız isimler dışında t.c. nin kuruluş sürecinde aktif görev alan kişi ve kurumlar çoğunlukla teşkilat-ı mahsusa kökenlidir.  Bozkurtların en ünlülerinden bir tanesi  olan Yakup Cemil´ in hikayesi aç kurt hakkında aydınlatıcı bilgi verir niteliktedir. Yakup Cemil , emri altında olduğu damat Enver paşa´ yı bile korkutur türden bir katildir . Tüm katillerin anavatanı olan Türk ordusunun bir subayıdır. Mustafa Kemal in pek sevdiği bu katil kurt (ben ne diyorum öyle ,tüm kurtlar katildir .) o.k.(operasyonel köpekler) lerin en doğalı en açık sözlüsüdür . İşlediği cinayetler , mütecaviz tavrı , soğukkanlılığıyla Enver paşanın istikbaline yön vermiştir. Bir süre

sonra Enverin aşırı almancı siyasetinin gidişatını kötü gördüğü için ingilizler (itilaf devletleri) ile münasip bir barış yaparak dağılmayı engelleyebileceğine inandığı (yani anglofon bulduğu için )M.K. ´i  Enver ´in yerine geçirmeye niyetlenmiştir. Darbe ve cinayetle iktidara getirdiği teşkilat arkadaşı Enveri yine darbeyle indirip yerine yine teşkilattan arkadaşı M.K. i getirmeye çalıştığı için idama mahkum edilen Yakup Cemil için  M.K. nin "Eğer bir gün bir ihtilal yaparsam yanıma alacağım ilk adam Yakub Cemil'dir, ihtilalden sonra da ilk asacağım kişi de yine Yakub Cemil'dir." ve "Yakub Cemil asılmış. Sebebi de ben (M.K.)başkomutan vekili ve harbiye nazırı olmadıkça kurtuluş yoktur demiş. Dediğini yapmış bile olsaydı ben İstanbul'a gittiğimde ilk iş olarak Yakub Cemil'i cezalandırırdım. Eğer ben, o ve onun gibiler tarafından iktidara getirilecek bir adamsam, adam değilim!" dediği rivayet edilir. Kanımca daha birinci dünya savaşı sürerken anglofon M.K.ve tayfasının , almancı Enver , Talat ve Cemal troykasına alternatif olarak Yakup Cemil tarafından işaret edilmesi  birinci dünya savaşının gidişatına göre M.K.nin teşkilatın B planı olarak hazırlandığını gösteririr. Enver ile yaşadığı kişisel husumet, gerçekleşmeyen bu darbede Enverin alternatifi olmasına ve Enverin saray çevresindeki itibarına karşı kıskançlığa bağlanabilir. Zira M.K. birçok defa Enverin gölgesinde ve silik kalmıştır. M.K.için Yakup Cemil gibiler eliyle iktidara getirilmenin sorun olacağına inanmıyorum . Onun için asıl sorun onun eliyle iktidara geldikten sonra ensesinde soğukkanlı azrailin nefesini daima hissedeceği korkusuydu . Nitekim meşhur İzmir suikasti ve sonrasındaki bir grup teşkilatçının başka teşkilatçılar eliyle tasfiyesi rahat uyumak içindi. Ama rivayet odurki korkunun ecele faydası olmamış ve M.K. nin eceli başka bir kurtun elinden gelmiş  .                 Adanmış hayatlar için mühim olan ülkünün geleceğidir. Yakup Cemil ,M.K. , Kazım karabekir, Fevzi Çakmak , İsmet İnönü ,Celal Bayar ve nice ok ler için cinayet ideallere ulaşmak için sıradan bir olaydır. Onlar için aslolan ülküdür . Yakup Cemil in idam edilirken idam mangası komutanının korkudan ateş emri verememesi üzerine kendi idamı için ateş emri verdiği rivayet edilir. son sözleri ise : “Elleriniz titremesin, iyi nişan alın. Hükümet korkusu olmazsa muvaffak olamayız!” şeklindedir. Evet katilleri katil yapan bir korku vardır. En korkunç köpek bile sahibinden korkar . Kendisi askerlere , itaati canıyla öğretirken kendisi türdeşlerinden yeterince tilkilik öğrenememenin bedelini ödüyordu . Soydaşları ailesine hemen devlet şefkati gösterdiler ardılları nesiller sonra bile kararlılıkta onu örnek aldılar . Süleyman Demirel , Çatlı için Yakup Cemil demiştir.

Rezervuar köpekleri filminde bir sahnede Mr. Blonde : (Marvin Nash'in kulağını keserken) Kıpırdama kahrolası, kıpırdama! der. Bizi keserken kımıldamaya  çalıştığımız için azarını    işitebileceğimiz    pek çok katil ile birlikte yaşıyoruz . Onlar için kötülük trajik sonuçları olan anormal bir durum değil doğalarının gereğidir . Kurtun dişine kan değince kuzulara ne olacağı bellidir. Çoban köpeğinin koruduğu koyunlarla muhabbeti koyun kesilinceye kadardır. Hiç dramatize etmeye gelmeyecek bir realite sözkonusudur. Mesele köpeklere yem olmamakta .              

Bizim ok lerimiz de rezervuar köpeklerindeki gibi rengarenk adlarla anılabilirler. Mr. kuçıke reş , mr.kuçıke spi , mr. kuçıke kesk ... Bilinçli olarak değil doğası gereği cinayet işleyen , bu yüzden katil , bu yüzden kötü ama bu yüzden varlığını sürdüren ve varlığını sürdürebildiği için mutlu ve mesut ok lerimiz yakın dönem atalarının izinde yürüyorlar . Gayri nizami harpteki tecrübeleriyle Çin in sincan ından myanmara , abd den afrikaya geniş bir alanda ok organizasyonları ve aktivitelerine rastlıyoruz. özellikle yeşil kurt örgütlenmesi oldukça güçlü. İslam Devleti organizasyonu üzerindeki etkileri ile tüm tecrübelerini vahşetin hizmetine soktular . Sahiplerini ısıracak kadar iştahları arttı . Yaşanan  kendilerini besleyen eli ısırmadır. Efendiden daha fazla kurban vermesi istenmektedir. Atalarının da yapmaya çalıştığı iş olan oyun bozuculuk şantajıyla önemsenmeye çalışmaktadır.Masallar ülkesinin başına musallat olmuş yedi başlı ejderha gibi korku ve şantajla ömrünü uzatmaya çalışan köpekgiller hanedanlığı efendileri için bile tahammül edilemeyecek hale gelmiştir.  Olan kurtun kendine yeni sahip arama gayretidir.                                                                                                                                                                                                                                        Kıtmir in günümüzün Yakup Cemilliğine soyunarak iktidar kliğini yenileme gayreti başarıya ulaşamamış ancak  Enver Erdoğan da Kıtmiri idam edememiştir .Yakın gelecekte kurtların savaşında ikinci perde beklenmektedir. Pusuda b planı olarak hazırlanan M.K.ler olabilir ancak artık sahada sadece teşkilatı mahsusa değil gecikmemiş bir xoybun (xwebun) da vardır. Aslanlar sahaya  indiğinde  köpeklerin gürültüleri iniltiye dönüşür. bilal a. 

Bilal Andok

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.lekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info -www.navendalekolin.com -http://kursam.org/index.html- http://kursam.net/index.html

 

TAGS(ETIKETLER): Rezervuar  Kopekleri  

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR

ARAMA