KHK, 'taşeron belediye' dönemini de açtı!
Haberler / 20 Mart 2017 Pazartesi Saat 13:49
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
678 sayılı KHK, kayyım atanan belediyenin işlerinin başka belediye tarafından yapılmasının yolunu açıyor, yani 'taşeron belediye' geliyor

677 sayılı KHK ise belediyelerin verdiği ihalelerin ve sözleşmelerin tamamını iptal edebilmesine imkan tanıyor. Bunun için Emniyet’in görüş beyan etmesi ya da kayyımın istemesi yeterli.

Resmi Gazete’de yayınlanan 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “kayyım” atanan belediyelerin işlerinin başka belediyeler tarafından yapılmasının yolu da açıldı.

Kararnamenin 11’inci maddesine göre, afet, kitlesel göç ve teröre maruz kalan yerleşimlerin belediyeleriyle kayyım atanan belediyelerin hizmetleri aksarsa, vali veya belediye başkanı (yani kayyım) aksayan hizmetlerin başka belediyeler tarafından yerine getirilmesini isteyebilir. Yardım istenen belediye bunun için Meclis kararı almak zorunda değil. İçişleri Bakanlığı’ndan izin yeterli.

‘Meclis Kararına Gerek Yok’

Kararnamenin 11’inci maddesi şöyle: “3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Afet, kitlesel göç ve teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin belediyeleri ile bu Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde, vali veya belediye başkanı, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilmesini talep edebilir. Yardım istenilen belediye, meclis kararına gerek olmaksızın İçişleri Bakanının izniyle bu talebi yerine getirebilir.”

Bu maddede sözü edilen 45’inci maddenin ikinci fıkrası da yine 15 Ağustos 2016 tarihli ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilmişti. Böylece belediyelere hükümetin istediği kişiyi atamasının yolu açılmıştı.

‘İhaleler İptal Edilebilecek’

Belediyelerle ilgili bir düzenleme de yine bugün Resmi Gazete’de yayınlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer aldı.

Kararnamenin 8’inci maddesiyle, kayyım atanan belediyelerin çalıştığı kişi ve şirketlere verdiği ihaleler iptal ediliyor. Buna göre kayyım atanan belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası belediyeye ait ortaklıkların verdikleri ihalelerde (her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işleri) yüklenicilerin “terör örgütleriyle iltisakı veya bunlarla irtabatı olduğunun” bildirilmesi üzerine ya da belediye menfaatinin önemli ölçüde ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde, sözleşmeler tek taraflı olarak feshedilir. Peki “terör örgütleriyle iltisak ya da irtibat” mahkeme kararıyla mı belirlenecek? Hayır, bunun için Emniyet’in görüş bildirmesi yeterli. “Belediye menfaatinin ihlali”ni mahkemeler mi tespit edecek? Yine hayır, bunu da kayyımın “tespit etmesi” yeterli.

Kararnameyle Gelen Düzenleme

677 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8’inci maddesi şöyle: (1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bu belediyelere ait ortaklıklarda, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre imzalanan her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmelerdeki yüklenicilerin, terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmesi ya da imzalanan bu sözleşmeler nedeniyle belediye menfaatinin önemli ölçüde ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde bu sözleşmeler belediye başkanı veya belediye başkan vekili tarafından tek taraflı olarak resen feshedilir.

(2) Bu maddede belirtilen hallerde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. İhaleyle ilgili olarak yüklenicilere herhangi bir şekilde ceza, tazminat ya da başka bir ad altında ödeme yapılmaz.

Belediye Kanunu Ne Diyor?

Belideye Kanunu’nun 45’inci maddesinin 2’inci fıkrası ise şu düzenlemeyi içeriyor:

(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.) Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur’a çekilir.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.lekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info -www.navendalekolin.com -http://kursam.org/index.html- http://kursam.net/index.html

 

TAGS(ETIKETLER): KHK  taseron  belediye  donemini  de  acti    

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.